Spring naar inhoud

Landenbuurt Europawijk werkt aan oplossing voor wateroverlast

Gemeente Haarlem werkt aan een klimaatbestendige stad. Dit betekent dat er samen met bewoners gebouwd wordt aan een toekomstbestendige woonomgeving. Waar mogelijk worden oplossingen gemaakt om de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme neerslag in de wijk, beter op te vangen.

Het regenwater dat valt op straten, stoepen, parkeervakken, maar ook op daken wordt veelal  afgevoerd omdat het moeilijk is om vast te houden. Bij piekbuien blijft het water bovengronds staan, omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn om af te voeren naar groen of een greppel. Hoe meer regenwater in de grond, in groengebieden, zelf wordt opgevangen, des te minder op het riool wordt afgevoerd. En dat geeft de stad ook meteen een groene uitstraling, fijner voor het milieu en voor jullie als bewoners!

1. Wadi

zorgt dat het hemelwater tijdens een bui wordt opgevangen en geborgen en langzaam infiltreert in de ondergrond. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en vindt minder uitzakking plaats in droge perioden.

2. Geveltuintje

een mooie en nuttige maatregel, die zorgt dat afstromend hemelwater in de ondergrond kan zakken.

3. Groen/waterdak

bergt tijdelijk een deel van de neerslag die op het dak valt, waardoor de riolering tijdens piekbuien minder wordt belast en er minder wateroverlast ontstaat.

4. Stedelijke infiltratie stroken

zijn geschikt om regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan en te infiltreren. Werking: het regenwater van gebouwen en straten wordt via bovengrondse goten naar deze infiltratie-stroken geleid.

5. Grasbetonstenen

parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen waterpasserend worden gemaakt door gebruik van grasbetonstenen. Zo kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwaterpeil aanvullen.

6. Regenpijp afkoppelen

door een regenpijp af te koppelen wordt de riolering tijdens piekbuien minder belast, waardoor minder wateroverlast ontstaat.

7. Waterplein

is een verdiept aangelegd stuk openbare ruimte waar het regenwater vanuit de omgeving zichtbaar naar toe stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden.

In de afbeelding ziet u verschillende mogelijkheden hoe het regenwater meer in de grond kan infiltreren.  Deze oplossingen dragen allemaal bij aan een groenere stad en minder wateroverlast na piekbuien. (bron: https://www.rainproof.nl )

Roemeniëpad geselecteerd als eerste locatie

In de Landenbuurt gaan we dit najaar al aan de slag. Aansluitend op de herinrichting van de omgeving over een paar jaar, wordt nu al nagedacht over maatregelen om de buurt beter te beschermen tegen extreme regenbuien. We starten een proef met het aanleggen van een wadi aan het Roemeniëpad. Deze proef biedt de gemeente de mogelijkheid om te kijken of een wadi een goede oplossing is om ook bij de herinrichting van de buurt op andere plekken toe te passen.  

Tijdlijn

Oktober

Stemmen op functie

9 november 14:30 - 17:00

Bewonersmiddag: uitzetten contouren wadi en toelichten schetsontwerp

Oktober en november

Ontwerp fase

December

Uitvoering fase

Feestelijke oplevering

Wat is een Wadi?

Een Wadi is een groene greppel in een straat die regenwater bergt en zuivert en daarna laat infiltreren in de ondergrond. Zo helpt een wadi tegen wateroverlast en droogte. Er zijn verschillende vormen, die vooral zitten in de infrastructuur onder de oppervlakte om het water te bergen en af te voeren.

Wat is het nut van een Wadi?

  • Zorgt voor het vasthouden van regenwater
  • Minder wateroverlast
  • Infiltratie in bodem zorgt dat grondwaterstanden minder uitzakken in droge perioden
  • Op warme dagen zorgt een Wadi voor een koelere straat
  • Door beplanting van de Wadi, een groene uitstraling, meer vlinders en bijen
  • Positieve uitstraling van de buurt

Denkt u mee over het ontwerp van een wadi in de Landenbuurt?

De wadi bij u in de buurt krijgt een tweetal functies:

1. Functionele opvang van extreme neerslag

2. Sociale functie (ontmoetingsplek met groen en/of speellocatie)

Met name over de inrichting van de sociale functie van de wadi willen we graag uw voorkeur weten door te stemmen op een aantal voorstellen. Door te klikken op “Begin met stemmen” is er een stemkeuze zichtbaar. De functie met de meeste stemmen zal opgenomen worden in het ontwerp.

 

Bekijk de uitslag

Wat vindt u dat de wadi als sociale functie zou moeten krijgen?

  • Vergroenen. Er wordt ruimte gemaakt voor tuinieren. De wadi krijgt een fleurige uitstraling door de juiste plantenkeuze, eventueel met fruit dragende struiken of bomen.
  • Spelen. Er komt een ontwerp voor kinderen met speelobjecten en wateropvang, die ook bijdragen aan bewustzijn creëren rond klimaat.
  • Sporten. Het ontwerp draagt bij aan bewegen en gezondheid van de buurt.
  • Ontmoeting. Het ontwerp zorgt voor een ontmoetingsplek voor de buurt.

Op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Meld je aan en laat je email adres achter.

Aanmelden

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren